DIRECT CONTACT 030 - 6977237

Volg ons op:

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Ferentes, hierna te noemen ‘Gebruiker’ en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2: Bestellen
1. Bestellingen dienen minimaal 48 uur voor aanvang per fax of email aan Gebruiker toegezonden te worden. Telefonisch bestellen is niet mogelijk. Bij de bestelling zal de Opdrachtgever tenminste opgave doen van de door Gebruiker verlangde gegevens. Als de Opdrachtgever bestellingen uiterlijk 48 uur van tevoren toestuurt garandeert Gebruiker zijn beschikbaarheid. Bij een latere bestelling heeft Gebruiker gewoonlijk nog mensen beschikbaar maar dan geldt daarvoor geen garantie. Bij bestelling binnen 24 uur voor aanvang van de opdracht, wegens een spoedgeval of last-minute verandering, wordt er een toeslag op de overeengekomen vergoeding berekend van 100 euro.

2. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3: Geheimhouding
Gebruiker is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, aangaande alle gegevens die zij zien, horen of weten ten aanzien van de Opdrachtgever of van nabestaanden of belangstellenden waarvoor Opdrachtgever de uitvaart verzorgt.

Artikel 4: Gewicht van de overledene(n) bij dragen
Om een overledene piëteitsvol te kunnen dragen dient rekening gehouden te worden met het gewicht. Het maximale gewicht (kist + overledene) dat Gebruiker schoudert met 6 dragers is 150 kilogram. Bij een zwaarder gewicht wordt gebruik gemaakt van schouderbaar met 8 dragers of van een rijdende baar met 6 dragers.
Bij een gewicht van meer dan 100 kilogram zal Gebruiker altijd gebruik maken van minimaal 6 dragers. Met 6 dragers kan Gebruiker het gewenste kwaliteitsniveau goed in stand houden.

Artikel 5: Wijzigingen/meerwerk en onvoorziene omstandigheden
1. Wijzigingen in gegevens van de overledene, en ook wijzigingen van de tijd, de plaats en uit te voeren werkzaamheden dient de Opdrachtgever schriftelijk aan Gebruiker door te geven. Er moet duidelijk aangegeven worden dat het om een wijziging gaat. De gevolgen van een wijziging worden voor zover zij niet in de overeenkomst zijn voorzien door Gebruiker aan de Opdrachtgever opgegeven.

2. Gebruiker is gerechtigd meerwerk ten gevolge van gewijzigde of aanvullende werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening te brengen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 6: Annulering
1. Annulering van een aanvraag is kosteloos mogelijk tot 36 uur voor aanvang van de opdracht.

2. Bij annulering van een aanvraag binnen 36 tot 24 uur voor aanvang van de opdracht wordt een bedrag van 75 euro in rekening gebracht.

3. Bij annulering van een aanvraag binnen 24 uur voor aanvang van de opdracht wordt een bedrag van 175 euro in rekening gebracht.

Artikel 7: Zondagen – en feestdagen
Voor werkzaamheden op zon – en feestdagen wordt 150% tarief in rekening gebracht.

Artikel 8: Verbod overname personeel
1. Het is opdrachtgever verboden gedurende de periode waarin Gebruiker werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht alsmede gedurende een periode van 1 jaar na afloop daarvan, een of meer personeelsleden van Gebruiker in dienst te nemen dan wel anderszins gebruik te maken van hun diensten.

2. Bij overtreding van het onder lid 1 van dit artikel bepaalde is opdrachtgever zonder sommatie of ingebrekestelling aan Gebruiker een direct opeisbare boete verschuldigd van vijfduizend euro.

Artikel 9: Betalingen, kosten, reclames en vrijwaring
1. Betaling van een factuur geschiedt binnen veertien dagen na factuurdatum op een door Gebruiker aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Indien de Opdrachtgever na in gebreke te zijn gesteld verzuimt de factuur alsnog te betalen, zal hij bovendien een rente verschuldigd zijn van 1% per maand. Een gedeelte van een maand wordt voor één maand gerekend. De rente zal alsdan worden berekend tot het moment van de volledige betaling van de factuur.

3. Behoudens het bepaalde in lid 1 is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot enige verrekening.

4. Voor rekening van de Opdrachtgever die in gebreke is zijn voorts alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die redelijkerwijs gemaakt moeten worden om betaling van het verschuldigde te bewerkstelligen.

5. Reclames over de diensten van de Gebruiker zal de Opdrachtgever aan deze kenbaar maken binnen 3 weken na de dag waarop die zijn uitgevoerd. Een reclame schort de betalingsverplichting van de op de dienst betrekking hebbende factuur niet op.

6. De Opdrachtgever vrijwaart de Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden voor schaden waarvan de oorzaak aan andere(n) dan aan de Gebruiker toerekenbaar is. De afwikkeling van deze schaden is voor rekening en risico van de Opdrachtgever, die de Gebruiker in en buiten rechte zal bijstaan.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen
Op alle overeenkomsten met Gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechter in de woon- of vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen behoudens dwingend wettelijk voorschrift.
Alvorens een beroep op de rechter te doen, zullen partijen zich tot het uiterste inspannen een geschil in der minne, al dan niet met mediation, in onderling overleg op te lossen.

AV Ferentes 0111/2